+31 (0)161 226 559 info@haagh-protection.com

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

  • Gebruiker: Haagh Protection B.V.
  • Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens (rechts)vertegenwoordigers, feitelijk gemachtigden en erfgenamen
  • Zaken: alle door Gebruiker te koop aangeboden apparatuur, gereedschappen en materialen

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding of offerte en voor iedere overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij waarop Gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkende bedingen, regelingen of afspraken gelden slechts indien en voor zover Gebruiker deze schriftelijk heeft bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker doet Wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door Gebruiker gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en prijsopgaven

Alle door Gebruiker gedane aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten tussen Gebruiker en de Wederpartij komen eerst tot stand wanneer Gebruiker deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer Gebruiker feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht voor zover geen bevestiging is afgegeven. Indien de juistheid van een schriftelijke bevestiging niet binnen acht werkdagen na verzending daarvan wordt ontkend, zijn beide partijen daaraan gebonden.
Alle aanbiedingen, orderbevestigingen en facturen kunnen worden opgemaakt in kilogrammen of in vierkante meters, decimeters, centimeters, millimeters of vierkante voet, of per stuk of per dozijn. Het gewicht of de afmetingen kunnen ook worden vermeld indien de offerte, orderbevestiging of factuur per stuk of anderszins is opgemaakt. Behoudens tegenbewijs door de Wederpartij gelden de in de factuur vermelde afmetingen, hoeveelheden en gewichten als werkelijk geleverd.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, [ontstaan] doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn. Wijzigingen in de overeenkomst en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien en voor zover deze schriftelijk door Gebruiker zijn overeengekomen dan wel bevestigd. Indien afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging van de kosten, is Gebruiker gerechtigd deze kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6: Prijzen

De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af magazijn van Gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De BTW en in het algemeen alle heffingen welke van overheidswege ter zake van de totstandkoming, uitvoering en financiële afwikkeling van de overeenkomst worden opgelegd of toegestaan, komen voor rekening van de Wederpartij. In geval van wijziging van belastingen en/of heffingen zal de overeengekomen prijs dienovereenkomstig worden aangepast.
In geval van belangrijke wijzigingen in lonen, sociale lasten, brandstof- en vrachtprijzen, valutakoersen en/of omstandigheden die leiden tot kostprijsverhogingen voor Gebruiker, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kostprijsverhogingen door te berekenen aan de Wederpartij. Eventuele montagewerkzaamheden zullen separaat aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Leveringstermijn

De Gebruiker geeft een globale indicatie van de levertijd. De levertijd vangt aan na schriftelijke aanvaarding door Gebruiker van de bestelling en zodra Gebruiker alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Gebruiker haar werkzaamheden kan voortzetten op het moment van de aanbieding en dat de benodigde materialen tijdig aan haar worden geleverd. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Gebruiker, kan de Wederpartij aan een eventuele overschrijding van de leveringstermijn geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding ontlenen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8: Levering en Risico-overgang

De Zaken worden af magazijn geleverd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zodra de bij de opdracht behorende Zaken in de magazijnen van Gebruiker voor verzending gereed staan en zulks aan de koper is medegedeeld, gelden de Zaken voor wat betreft de leveringstermijn als geleverd. De kosten van en het risico voor de Goederen zijn vanaf het moment van levering voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9: Opslag

Indien de Wederpartij om welke reden dan ook niet in staat is de Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Gebruiker – indien zijn opslagmogelijkheden dit toelaten – de Goederen maximaal zes maanden bewaren en zorgdragen voor de bewaring ervan. De Wederpartij dient in dat geval de kosten van opslag en bewaring op basis van in redelijkheid te hanteren maatstaven te vergoeden vanaf de in de overeenkomst voorziene leveringsdatum tot aan de datum van uiteindelijke aflevering.

Artikel 10: Vervoer

Het transport vanaf het magazijn van Gebruiker geschiedt voor rekening van de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De kosten van het transport en van de eventuele goederen-transportverzekering zijn voor rekening van de Wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Goederen op Goedkeuring

Goederen in beproeving worden gefactureerd conform de valutawaarde op de dag van hun verzending. Indien goederen op zicht niet binnen acht dagen zijn teruggezonden, worden zij geacht door de Wederpartij te zijn gekocht.

Artikel 12: Annulering

De overeenkomst kan door de Wederpartij slechts worden verbroken of geannuleerd indien de Gebruiker daarmee instemt.
Indien Gebruiker instemt met ontbinding of annulering van de overeenkomst, dient Wederpartij de door Gebruiker ter zake gemaakte kosten te vergoeden alsmede de nadelige financiële gevolgen voor Gebruiker als gevolg van het niet uitvoeren van de overeenkomst te vergoeden, tezamen tenminste 10% van de overeengekomen prijs.

Artikel 13: Garantie

Gebruiker staat gedurende drie maanden na het moment van levering in voor de goede uitvoering van de door haar geleverde Zaken, mits de Wederpartij de Zaken met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid gebruikt en behandelt. Indien de geleverde Zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gebruikt of verbruikt, worden zij geacht door de Wederpartij te zijn goedgekeurd.
De kosten van en het risico voor eventuele door de Wederpartij in het geleverde aangebrachte veranderingen of wijzigingen zijn voor rekening van de Wederpartij. Bovendien vervalt door dergelijke wijzigingen of aanpassingen de hiervoor gegeven garantiebepaling. Bij ontvangst van de Goederen dient de Wederpartij zichzelf te overtuigen van de staat waarin de Goederen zich bevinden.
Indien de verkoop is gebaseerd op gewicht, afmetingen of hoeveelheid volgens opgave van de Gebruiker, kan de Wederpartij verlangen dat de Goederen bij of na levering worden gewogen, gemeten of geteld. De kosten daarvan zijn slechts voor rekening van Gebruiker indien eventuele afwijkingen in afmetingen meer dan 2% of eventuele afwijkingen in gewicht meer dan 0,5% bedragen.
Indien de juiste hoeveelheid van de te leveren Zaken niet vooraf exact kan worden opgegeven, wordt een marge van ten hoogste 5% toegestaan. Indien minder dan 95% is geleverd, dient Gebruiker te zijner keuze, hetzij de levering aan te vullen tot 95%, hetzij een schadevergoeding te betalen op basis van de marktwaarde op de dag van levering. Dit kan echter in geen geval leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
Indien aan de Wederpartij een monster of model is getoond of verstrekt, wordt het vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren Zaken met dit monster of model zullen overeenstemmen.

Artikel 14: Reclames

Bij ontvangst van de Zaken dient de Wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden.
Eventuele reclames, waaronder in dit verband mede begrepen alle klachten met betrekking tot de geleverde Goederen en de uitvoering daarvan, worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht werkdagen na levering schriftelijk bij Gebruiker zijn ingediend, onder duidelijke opgave van de aard van de klacht. In geval van een klacht mogen de goederen niet worden/zijn verwerkt.
Zonder voorafgaand overleg worden geretourneerde zaken niet geaccepteerd.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voor de Wederpartij of voor derden ontstaat als gevolg van de uitvoering door Gebruiker van de door haar met de Wederpartij gesloten overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gebruiker.
De aansprakelijkheid van Gebruiker en haar personeel is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Gebruiker onder die verzekering draagt. Op verzoek zal een uittreksel uit de polis van de aansprakelijkheidsverzekering worden verstrekt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Gebruiker ter zake van de levering aan de Wederpartij heeft gefactureerd.

Artikel 16: Overmacht

Indien Gebruiker door overmacht niet in staat is Zaken te leveren of op de gebruikelijke wijze aan haar verplichtingen te voldoen, heeft zij het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, doch ten hoogste voor drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Gebruiker gerechtigd en na het verstrijken van de genoemde drie maanden verplicht te kiezen tussen uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Als overmacht aan de zijde van partijen zullen met name worden aangemerkt: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsstoring, oorlog, zwaar weer, vertraging in of staking van de levering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten, ingrijpen van de overheid of semi-overheid en/of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen die het gebruik van het geleverde belemmeren, en in het algemeen elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke oorzaak, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Gebruiker wordt verhinderd.

Artikel 17: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Wederpartij het factuurbedrag binnen acht dagen betaalt, is hij gerechtigd op het factuurbedrag een korting van twee procent toe te passen.
Indien de Wederpartij niet binnen de genoemde 30 dagen betaalt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke – handels – rente hoger is, in welk geval de wettelijke – handels – rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 100,-.

Artikel 18: Zekerheidsstelling, pandrecht en eigendomsvoorbehoud

Indien daartoe naar het oordeel van Gebruiker aanleiding bestaat, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd van de Wederpartij te verlangen dat deze deugdelijke zekerheid voor de betaling verstrekt.
Alle Zaken die door de Wederpartij aan Gebruiker ter opslag en/of bewerking of verwerking zijn verstrekt en zich onder Gebruiker bevinden, worden geacht aan Gebruiker te zijn gegeven tot zekerheid van al hetgeen de Wederpartij uit welken hoofde dan ook aan Gebruiker verschuldigd is. De wettelijke regeling met betrekking tot pandrechten van boek 3, titel 9, onderdelen 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek is ter zake van toepassing.
Alle geleverde Zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de koopprijs volledig is voldaan, ongeacht of de Zaken inmiddels zijn be- of verwerkt of onderdeel zijn gaan uitmaken van een groter geheel.
Zolang de Wederpartij de koopprijs niet volledig heeft voldaan, is de Wederpartij niet gerechtigd over de Zaken te beschikken, bijvoorbeeld door deze aan derden in onderpand te geven, in gebruik te geven of in eigendom over te dragen. Indien de Wederpartij ook na het verstrijken van de betalingstermijn nalatig blijft de geleverde Zaken volledig te betalen, is Gebruiker gerechtigd, ook zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de Zaken terug te nemen, waar deze zich ook bevinden en of deze al dan niet zijn verwerkt. Dit beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, en onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding, gederfde winst en interest te vorderen. In geval van faillissementsaanvraag of aanvraag van surséance van betaling, dan wel beslag op de door Gebruiker geleverde Zaken, verplicht de Wederpartij zich Gebruiker hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat deze zijn eigendomsrechten kan uitoefenen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 19: Opschorting en Ontbinding

Gebruiker is gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in het geval van:

* tijdelijke of blijvende onmogelijkheid voor de Wederpartij om enige verplichting uit de met de Gebruiker gesloten overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende verplichting na te komen;
* ernstige twijfel aan de mogelijkheden van de Wederpartij om zijn contractuele verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen
* het op verzoek van Gebruiker niet stellen van zekerheid door de Wederpartij; en/of
* het faillissement, de surseance van betaling, de sluiting, de liquidatie of de gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Wederpartij.

Indien Gebruiker in een van voornoemde gevallen besluit de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, is de overeengekomen prijs, verminderd met eventueel reeds voldane termijnen en eventuele door Gebruiker bespaarde kosten in verband met de opschorting, direct opeisbaar en is de Wederpartij gehouden alle door Gebruiker gemaakte kosten, waaronder die van opslag, te vergoeden.

Artikel 20: Geschillen en toepasselijk recht

Een geschil over de totstandkoming, de uitvoering of de totstandkoming van de tussen Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomst, alsmede elk ander geschil in verband met de overeenkomst, zal worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda, Nederland.

Op alle door de Gebruiker gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Rijen, september 2018

Haagh Protection BV

Dorpenbaan 8, 5121 DG RIJEN (NL)

VAT: NL8031.08837.B01

KVK: 18039876

 

Recent exemplaar aanvraagbaar via info@haagh-protection.com of de Kamer van Koophandel.

Vind de perfecte antislip oplossing voor uw situatie

Vul het contactformulier in voor advies op maat betreft Vigil Anti Slip elementen.